Màng nhựa túi nilon Cẩm HàoMàng nhựa túi nilon Cẩm Hào 16, Đường
 Trang Tử, Quận 5, Hồ Chí Minh