Chưa có thông tin - viết mô tả cho địa điểm này

Hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh