Bệnh viện Bình DânBệnh viện Bình Dân 371, Đường
 Điện Biên Phủ, Quận 3, Hồ Chí Minh