Bệnh viện Xanh Pôn 59, Phố Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội