Chi cục hàng hải tại thành phố Hồ Chí MinhChi cục hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh 89, Đường
 Pasteur, Quận 1, Hồ Chí Minh