Bưu điện trung tâm 3Bưu điện trung tâm 3 305, Phố
 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội