Chưa có thông tin - viết mô tả cho địa điểm này

Country House 18C Phan Văn Trị - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Country House 18C Phan Văn Trị - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Country House 18C Phan Văn Trị - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Country House 18C Phan Văn Trị - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Country House 18C Phan Văn Trị - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Country House 18C Phan Văn Trị - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Country House 18C Phan Văn Trị - Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh