Công ty truyền tải điện 4

Truyền tải điện miền đông 2 - Trạm Gis 220/110/22-15KV Tao Đàn

Công ty truyền tải điện 4 3, Đường
 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Hồ Chí Minh