Chợ Mai Động 177, Đường
 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội