Tổng công ty thuốc lá Việt Nam-Công ty thương mại thuốc lá Cửa hàng bán sản phẩm Chuyên doanh thuốc lá

Nhà phân phối thuốc lá Tài Thắng 33, Phố
 Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội