Cửa hàng điện thoại di động 19, Đường
 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội