Shop Sport Hải TuyếtShop Sport Hải Tuyết 1, Đường
 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Hồ Chí Minh