Nguyễn Văn - Hàn Điện, Hàn Gió Đá, Hàn ChìNguyễn Văn - Hàn Điện, Hàn Gió Đá, Hàn Chì 147A, Đường
 Trần Quang Khải, Quận 1, Hồ Chí Minh