Cửa hàng hóa chất và dụng cụ thí nghiệm - Thắng Lợi 433, Đường
 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội