Khách sạn Ngọc DiễmKhách sạn Ngọc Diễm 84B, Đường
 Bùi Viện, Quận 1, Hồ Chí Minh