Điện tử 14 Thịnh Yên 14, Phố
 Thịnh Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội