Hưng Bách KhoaHưng Bách Khoa Kios 2 số 142, Đường
 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh