Rạp Vườn LàiRạp Vườn Lài 22, Đường
 Vĩnh Viễn, Quận 10, Hồ Chí Minh