Trường THPT DL Lê Thánh Tông - Hà Nội

Trường THPT DL Lê Thánh Tông - Hà Nội 9, Đường
 Đường 69, Từ Liêm, Hà Nội