Trường tiểu học Việt Nam - Cu Ba 115, Phố
 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội