Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm Rạng Đông

Bóng đèn phích nước Rạng Đông 124, Phố
 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội