Thời trang Joe BoxThời trang Joe Box 155A, Đường
 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Hồ Chí Minh