Vịt quay Hoàng KýVịt quay Hoàng Ký 144C, Đường
 Tạ Uyên, Quận 11, Hồ Chí Minh