Bệnh viện Huyện Thường Tín Tỉnh lộ 427, Thường Tín, Hà Nội