ABC Bakery 223-225, Đường
 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh