Gemadept Tower 6, Đường
 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh