Mê Linh Point TowerMê Linh Point Tower 2, Đường
 Ngô Đức Kế, Quận 1, Hồ Chí Minh