Báo Sài Gòn Giải PhóngBáo Sài Gòn Giải Phóng 399, Đường
 Hồng Bàng, Quận 5, Hồ Chí Minh