Trà Phúc LongTrà Phúc Long 225, Đường
 Trần Bình Trọng, Quận 5, Hồ Chí Minh