Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 được thành lập theo quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1- Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 15/7/1958,Tiền thân của trường Trung học Xây dựng số 1 là trường Cao đẳng kỹ thuật (1947)

Trong suốt 50 năm qua, Trường luôn nhận được sá»± quan tâm toàn diện, sâu sắc của Bá»™ Xây dá»±ng, của Bá»™ Giáo dục & Đào tạo, các Ban ngành cÅ©ng nhÆ° doanh nghiệp? Vá»›i truyền thống Ä‘oàn kết, tinh thần tá»± lá»±c, tá»± cường, tập thể giáo viên, cán bá»™ CNV nhà trường Ä‘ã chủ Ä‘á»™ng, sáng tạo, Ä‘i đầu vượt khó, vững bÆ°á»›c vÆ°Æ¡n lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ä‘ào tạo nguồn nhân lá»±c có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, Ä‘áp ứng kịp thời yêu cầu của sá»± nghiệp đổi má»›i của Đảng.


Thá»±c hiện đường lối đổi má»›i của Đảng, Nghị quyết Trung Æ°Æ¡ng 2 khoá VIII về giáo dục- Ä‘ào tạo, trong những năm vừa qua trường Cao đẳng Xây dá»±ng số 1 không ngừng phấn đấu, đổi má»›i mục tiêu, ná»™i dung chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo, cải tiến phÆ°Æ¡ng pháp giảng dạy, Ä‘a dạng hoá loại hình Ä‘ào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết Ä‘i Ä‘ôi vá»›i thá»±c hành, sản xuất. Đồng thời, Nhà trường mở rá»™ng các hoạt Ä‘á»™ng hợp tác vá»›i các đối tác nÆ°á»›c ngoài, Ä‘ã và Ä‘ang tham gia các dá»± án quốc tế.


Nhà trường Ä‘ã trá»±c tiếp Ä‘ào tạo được 40.000 cán bá»™ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật, phối hợp vá»›i trường ĐH Xây dá»±ng, Học viện Tài chính- Kế toán Ä‘ào tạo hàng ngàn kiến trúc sÆ°, kỹ sÆ° xây dá»±ng, kỹ sÆ° cấp thoát nÆ°á»›c & môi trường, Ä‘ô thị, cầu đường, cá»­ nhân kế toán. HÆ¡n 95% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp Ä‘ã được tuyển dụng vào các cÆ¡ quan, doanh nghiệp trên mọi miền đất nÆ°á»›c.

Hiện nay, nhà trường Ä‘ào tạo 06 chuyên ngành cao đẳng, 03 chuyên ngành Trung học chuyên nghiệp, 06 chuyên ngành Ä‘ào tạo công nhân kỹ thuật bậc 3/7, cao đẳng nghề, trung học nghề vá»›i quy mô Ä‘ào tạo 5000- 6000 học sinh, sinh viên.

Về nhân lá»±c: Tổng só cán bá»™ viên chức hiện nay là 185 người, trong Ä‘ó có 06 Nhà giáo Æ°u tú, 2 tiến sÄ©, 1 chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sÄ©, 65 Thạc sÄ© và Ä‘ang theo học các khoá Ä‘ào tạo thạc sÄ© trong và ngoài nÆ°á»›c, 165 có trình Ä‘á»™ đại học các chuyên ngành.


Qua 50 năm phấn đấu xây dá»±ng và trưởng thành , Trường Cao đẳng Xây dá»±ng số 1 đạt được những thành tích nổi bật sau:

Phần thưởng tập thể
- 3 Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng Ba do Nhà nÆ°á»›c tặng 1961, 1976, 1979
- 1 Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng Nhì do Nhà nÆ°á»›c tặng năm 1998
- 1 Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng Nhất do Nhà nÆ°á»›c tặng năm 2003
- 1 Huân chÆ°Æ¡ng Ä‘á»™c lập hạng Ba do Nhà nÆ°á»›c tặng năm 2006
- Nhiều cờ thưởng của Trung Æ°Æ¡ng Đoàn, Tỉnh Ä‘oàn Hà Tây, Thành phố Hà Đông về phong trào Đoàn, các há»™i thao, Há»™i khoẻ Phù Đổng, Há»™i diá»…n văn nghệ.
- 1 huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng ba do nhà nÆ°á»›c tặng cho khoa Xây dá»±ng năm 1999.
- Nhiều tổ môn giáo viên, phòng ban được tỉnh Hà Tây công nhận danh hiệu tổ lao Ä‘á»™ng xã há»™i chủ nghÄ©a. Có Ä‘Æ¡n vị đạt 5 năm liền. Đặc biệt tổ môn công trình lá»±c học được tặng danh hiệu tổ lao Ä‘á»™ng XHCN đầu tiên của ngành ĐH và THCN ( năm 1961-1962) Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng ba của Chính phủ.
- Nhiều lá»›p được công nhận Tập thể học sinh XHCN.

Phần thưởng cá nhân
- 2 Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng Ba do nhà nÆ°á»›c tặng
- 117 Huân, huy chÆ°Æ¡ng chống Mỹ cứu nÆ°á»›c
- 98 Huy chÆ°Æ¡ng Vì nghiệp xây dá»±ng
- 52 Huy chÆ°Æ¡ng Vì sá»± nghiệp giáo dục
- 6 giáo viên được tặng danh hiệu Nhà giáo Æ°u tú
- Trên 50% giáo viên dạt danh hiệu Giáo viên giỏi, chiến sÄ© thi Ä‘ua các cấp
- Nhiều bằng khen của Thủ tÆ°á»›ng chính phủ, Bá»™ Xây dá»±ng, Bá»™ Giáo dục và Đào tạo, viện thi Ä‘ua khen thưởng, uá»· ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Thị xã Hà Đông.
- Nhiều giải thưởng cá nhân trong các há»™i khoẻ, há»™i thao, văn nghệ.

Địa chỉ liên hệ: Xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Ná»™i.
Tel. : 04.2652629 Fax: 04.5530553
Website: www.cdxd1.edu.vn

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 Khu vực xã Trung Văn, Đường
 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội