Đại học Công Đoàn

Trường Công đoàn Việt Nam thành lập ngày 15/5/1946, trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành đã từng bước phát triển từ trường Sơ cấp đến Trung cấp, đến Cao cấp, nay là Trường Đại học Công đoàn Việt Nam.

Trường Đại học Công Ä‘oàn là trường đại học Ä‘a ngành, Ä‘a cấp, là trung tâm Ä‘ào tạo cán bá»™ công Ä‘oàn, trung tâm nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân và công Ä‘oàn của tổ chức Công Ä‘oàn Việt Nam. Trường có quan hệ hợp tác vá»›i tổ chức công Ä‘oàn, các Viện và các trung tâm Ä‘ào tạo cán bá»™ công Ä‘oàn các nÆ°á»›c (Nga, Trung Quốc, Lào, Ấn Độ, Malaysia, Singapore) trong lÄ©nh vá»±c Ä‘ào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường hiện Ä‘ang Ä‘ào tạo bậc đại học, hÆ°á»›ng tá»›i Ä‘ào tạo sau đại học và xây dá»±ng Nhà trường là trung tâm Ä‘ào tạo, bồi dưỡng cán bá»™ công Ä‘oàn cho các nÆ°á»›c trong khu vá»±c...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN  - XÂY Dá»°NG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường Đại học Công Đoàn  được thành lập ngày 15/5/1946, đến nay Ä‘ã có lịch sá»­ hÆ¡n 60 năm xây dá»±ng và trưởng thành. Trường Ä‘ã phát triển từng bÆ°á»›c từ trường sÆ¡ cấp, trung cấp đến cao cấp và ngày 19/5/1992 Ä‘ã chính thức được Chủ tịch Há»™i đồng Bá»™ trưởng (nay là Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ) đổi tên thành ?Trường Đại học Công Đoàn?. Trường Đại học Công Đoàn là trường đại học Ä‘a ngành, Ä‘a cấp trá»±c thuá»™c Tổng Liên Ä‘oàn Lao Ä‘á»™ng Việt Nam và chịu sá»± quản lý về chuyên môn của Bá»™ Giáo dục & Đào tạo. Trường vừa thá»±c hiện chức năng Ä‘ào tạo cán bá»™ cho tổ chức Công Ä‘oàn ( chỉ tiêu do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Ä‘oàn lao Ä‘á»™ng Việt Nam giao), vừa góp phần Ä‘ào tạo nguồn nhân lá»±c cho xã há»™i (theo chỉ tiêu Nhà nÆ°á»›c giao).
Từ khi hòa nhập vào hệ thống giáo dục quốc gia, được sá»± chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng Liên Ä‘oàn Lao Ä‘á»™ng Việt Nam, sá»± giúp đữ của Bá»™ Giáo dục & Đào tạo, tập thể cán bá»™, giảng viên, sinh viên của Nhà trường Ä‘ã vÆ°Æ¡n lên đạt được những kết quả Ä‘áng ghi nhận, từng bÆ°á»›c khẳng định vị trí và uy tín của Nhà trường trong xã há»™i:
Từ năm 1993 đến nay, trường Ä‘ã Ä‘ào tạo:
      10.844 Cá»­ nhân Kinh tế, Cá»­ nhân Xã há»™i học và kỹ sÆ° Bảo há»™ lao Ä‘á»™ng
      526 cán bá»™ Công Ä‘oàn Lào và Công Ä‘oàn Campuchia
      Bồi dưỡng cho hàng chục vạn cán bá»™ Công Ä‘oàn các cấp
Nhà trường hiện có lÆ°u lượng hàng năm là 5500 sinh viên hệ đại học và gần 1000 cán bá»™ hệ Ä‘ào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng.

II. THÔNG TIN VỀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO:

1.  Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thá»±c tế:

                                                                                     HỆ CHÍNH QUI

Tổng
 
Năm tốt nghiệp
Số học sinh nhập học
Số học sinh tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Số học sinh Ä‘ào tạo theo Ä‘Æ¡n đặt hàng của nhà nÆ°á»›c, địa phÆ°Æ¡ng, doanh nghiệp
Tá»· lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Tá»· lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên cao đẳng.
Loại xuất sắc
Loại giỏi
Loại khá
Ngành Quản trị kinh doanh
Đại học
2008
746
639
0
6
257
 
 
 
Cao đẳng
2008
187
Chưa tốt nghiệp
Ngành Bảo há»™ lao Ä‘á»™ng
Đại học
2008
76
69
0
0
12
 
 
 
Ngành Xã há»™i học
Đại học
2008
150
147
0
4
69
 
 
 
Ngành Công tác xã há»™i
Đại học
2008
75
71
0
0
50
 
 
 
Ngành Kế toán
Đại học
2008
280
Chưa tốt nghiệp
Cao đẳng
2008
183
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Đại học
2008
210
Chưa tốt nghiệp
Cao đẳng
2008
204
Ngành Quản trị nhân lá»±c
Đại học
2008
65
Chưa tốt nghiệp
Ngành Luật
Đại học
2009
84
Chưa tốt nghiệp
 
                                                        HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
 
Tổng
 
Năm tốt nghiệp
Số học sinh nhập học
Số học sinh tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Số học sinh Ä‘ào tạo theo Ä‘Æ¡n đặt hàng của nhà nÆ°á»›c, địa phÆ°Æ¡ng, doanh nghiệp
Tá»· lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Tá»· lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên cao đẳng.
Loại xuất sắc
Loại giỏi
Loại khá
Ngành Quản trị kinh doanh
Đại học
2009
 
506
 
422
 
0
 
0
 
86
 
 
 
Ngành Bảo há»™ lao Ä‘á»™ng
Đại học
2010
 
76
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Xã há»™i học
Đại học
2009
 
81
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Công tác xã há»™i
Đại học
 
2007
 
65
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Kế toán
Đại học
2008
 
467
 
 
 
 
 
 
 
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Đại học
2008
 
108
 
 
 
 
 
 
 

                                              LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
Tổng
 
Năm tốt nghiệp
Số học sinh nhập học
Số học sinh tốt nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%)
Số học sinh Ä‘ào tạo theo Ä‘Æ¡n đặt hàng của nhà nÆ°á»›c, địa phÆ°Æ¡ng, doanh nghiệp
Tá»· lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Tá»· lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên cao đẳng.
Loại xuất sắc
Loại giỏi
Loại khá
Ngành Quản trị kinh doanh
2 lá»›p
 
2009
61
Chưa tốt nghiệp
Ngành Kế toán
1 lá»›p
 
Đại học Công Đoàn 169, Phố
 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội