Trường Đại học Lao động - Xã hội

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này thì nguồn nhân lực có chất lượng cao có một vai trò rất quan trọng và quyết định. Với hơn 46 năm xây dựng và trưởng thành, bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của mình, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã đóng góp rất nhiều công sức thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường lao động trong những năm qua.

Từ năm 2001 đến nay, để Ä‘áp ứng nhu cầu về nguồn nhân lá»±c của các doanh nghiệp và xã há»™i, quy mô Ä‘ào tạo của trường không ngừng được mở rá»™ng. So vá»›i năm 2001 thì quy mô Ä‘ào tạo của trường Ä‘ã tăng 200%, Ä‘ào tạo được trên 6.000 cán bá»™ lao Ä‘á»™ng xã há»™i ở cả ba cấp trung học, cao đẳng, đại học (cả hệ chính quy, vừa học vừa làm, tập huấn nâng cao năng lá»±c cho trên 2.000 lượt cán bá»™ làm việc tại các cÆ¡ quan, tổ chức tại các địa phÆ°Æ¡ng trong cả nÆ°á»›c). Tá»· lệ sinh viên khá giỏi năm sau cao hÆ¡n năm trÆ°á»›c và 80% sinh viên sau khi tốt nghiệp đều tìm được việc làm.

Đóng góp vào những thành công Ä‘ó, không thể không kể đến Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ giảng viên của trường. Trường có biên chế 350 người, trong Ä‘ó có 72% là giảng viên, 60% giảng viên là Phó Giáo sÆ°, Tiến sỹ và Thạc sỹ, 30% là nghiên cứu sinh và cao học trong và ngoài nÆ°á»›c. Đội ngÅ© giảng viên cÆ¡ hữu của trường có 4 Phó Giáo sÆ°, 20 Tiến sỹ, 55 Thạc sỹ, nguồn cán bá»™ này Ä‘ã góp phần tạo nên sá»± lá»›n mạnh của trường ngày hôm nay.

Để tạo Ä‘iều kiện tốt nhất cho sinh viên học tập, trường rất chú trọng trong đầu tÆ° cÆ¡ sở vật chất. Hiện nay khuôn viên của trường có 17.948m2, trong Ä‘ó có 7 tòa nhà cao tầng và xưởng thá»±c hành. Trường Ä‘ã lắp đặt 40 cabin học ngoại ngữ, 200 máy vi tính. Từ năm 2001 đến nay, trường Ä‘ã đầu tÆ° 30 tá»· đồng cho xây dá»±ng cÆ¡ sở vật chất. ThÆ° viện trường thường xuyên được đổi má»›i và bổ xung trang thiết bị, sách tham khảo.

Vá»›i những Ä‘óng góp Ä‘ã và Ä‘ang làm được, Trường Đại học Lao Ä‘á»™ng - Xã há»™i xứng Ä‘áng nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nÆ°á»›c. Trường Ä‘ã vinh dá»± được Ä‘ón nhận Huân chÆ°Æ¡ng Lao Ä‘á»™ng hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chÆ°Æ¡ng Độc lập hạng Nhì.

Trường Đại học Lao Ä‘á»™ng - Xã há»™i sẽ là má»™t nÆ¡i Ä‘ào tạo nguồn nhân lá»±c có chất lượng cao, đồng thời Ä‘áp ứng được nhu cầu về lao Ä‘á»™ng cho các doanh nghiệp trong nÆ°á»›c và trên thế giá»›i.

Trường Đại học Lao động - Xã hội 43, Đường
 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội