Ủy ban nhân dân phường 8 - Quận 3Ủy ban nhân dân phường 8 - Quận 3 18, Đường
 Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, Hồ Chí Minh