Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 2Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 2 224, Đường
 Thành Thái, Quận 10, Hồ Chí Minh