Trung tâm viễn thông khu vực 2Trung tâm viễn thông khu vực 2 02, Đường
 Bắc Hải, Tân Bình, Hồ Chí Minh